Verdergaan naar site

BASIS - zie factuur

BELASTINGEN - alle belastingen en taksen blijven uitsluitend ten laste van de klant.

TERMIJNEN - De aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen. In geen geval zal de klant schadevergoeding kunnen eisen wegens overschrijding van de aangeduide termijn, noch de overeenkomst kunnen verbreken.

AANVAARDING - De koopwaren worden altijd vóór het vertrek uit onze magazijnen aanvaard of als dusdanig beschouwd, ongeacht de wijze van levering.

RISICO - De koopwaren reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, zelfs als het vervoer der goederen door ons gebeurt.

KLACHTEN - Er zal geen enkele klacht meer ontvankelijk zijn na aanvaarding der koopwaar, waarvan sprake sub.4. Klachten op uitgevoerde werken zijn slechts ontvankelijk, wanneer zij ons uiterlijk 14 dagen na uitvoering der werken per aangetekend schrijven toekomen. Een klacht betreffende een rekening moet ons binnen de acht dagen na rekeningsdatum per aangetekend schrijven toekomen om ontvankelijk te zijn. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat, en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht omtrent koopwaar of uitgevoerde werken wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging, met uitsluiting van om het even welke directe of indirecte schadevergoeding.

VOORSCHOT - Wij hebben steeds het recht voorschot-rekeningen voor werken te sturen. Bij gebreke aan tijdige betaling van deze voorschot-rekeningen kunnen de werken door ons stilgelegd worden tot na betaling, zonder enige voorafgaande verwittiging en zonder enige schadevergoedign van gelijk welke aard lastens ons.

BETALINGEN - Onze rekeningen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 1.5% per maand, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Eventuele afkortingen worden steeds eerst ter aanzuivering van de vervallen rente beschouwd. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.900 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt; dit ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Eveneens in geval van geheel of gedeeltelijke laattijdige betaling van een verschuldigde som, worden alle andere door de klant nog verschuldigde sommen, zelfs van latere vervaldagen, onmiddellijk opeisbaar.

BEVOEGDHEID - Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050/31 37 34), nv Vanrobaeys kan ook opteren het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het keuzebeding in hoofde van NV Vanrobaeys maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven onze volledige eigendom, zelfs indien verwerkt, tot de volledige betaling ervan, eventuele vervallen intresten en verhogingsbeding inbegrepen. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud, zijn alle risico’s van het goed aan de koper onmiddellijk overgedragen.

Wij wijzen alle voorwaarden strijdig met deze af, welke op documenten van de klant kunnen voorkomen. Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.