Verdergaan naar site

Algemeen

Deze privacy policy behandelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Vanrobaeys nv als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Ambachtenstraat 23, 8870 Izegem, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0402.767.952, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Onze Website gebruiken cookies en gelijkaardige technologiën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.   Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

De Privacy Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden. De laatste wijziging vond plaats op 22/11/2023.

Welke persoonsgegevens verwerken we

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • (technische) Identificatiegegevens (IP-adres, geografische locatie, naam, voornaam ...)
 • Contactgegevens (naam, voornaam, e-mail adres, adres, telefoonnummer...)
 • Persoonlijke kenmerken en carrière gegevens (leeftijd, geslacht, CV’s ...)

Waarom en op welke basis verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het verbeteren van de gebruikservaring van u als bezoeker van de website, op basis van uw toestemming.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, op basis van uw toestemming.
 • Gevolg geven aan uw verzoek tot contact via het contactformulier, op basis van uw toestemming.
 • Gevolg geven aan uw verzoek om een afspraak te maken via het contactformulier, op basis van uw toestemming.
 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen op basis van uw toestemming of legitiem belang.
 • Sollicitatieprocedures voeren en het verzamelen van cv’s, op basis van uw toestemming.
 • Follow up berichten op basis van legitiem belang zodat wij u pro-actief op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen rond de services die wij eerder voor u hebben geleverd of al informatie over hebben bezorgd  (bv. met betrekking tot leveringsdata).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en updates op basis van uw toestemming en in het geval van een langdurige klantenrelatie op basis van een legitiem belang.
 • Indien noodzakelijk om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om deze financiële instelling en/of de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de website of de diensten op wettelijke basis.
 • Het vervolledigen van uw inschrijving op een evenement, webinars, wedstrijden etc. op basis van de overeenkomst.
 • Uw opnemen in onze talentpool op basis van uw toestemming.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website, behalve mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wet- of  regelgeving  verplicht  zijn  om  Persoonsgegevens  bekend  te  maken. Wij proberen u hierover vooraf te informeren, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER.

 • Google Analytics – USA (Standaard contractuele clausules)

Hoe wij gegevens verwerken

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken en doen ons uiterste best o m deze accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegan, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. In geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade als gevolg van foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij mogen uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren uw gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@vanrobaeys.com

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft (of meer informatie wenst) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het  e-mailadres info@vanrobaeys.com.

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.